• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Phòng lab môi trường

#1
PHÒNG LAB MÔI TRƯỜNG
Phòng Thí nghiệm môi trường là đơn vị đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 17025: 2005, được Văn phòng Công nhận chất lượng đánh giá và cấp chứng chỉ VILAS số 430 công nhận cho 19 thông số phân tích thuộc lĩnh vực hóa vào năm 2010. Phương pháp phân tích cho các thông số đã được công nhận thuộc đối tượng môi trường nước (nước thải, nước mặt, nước uống, nước sinh hoạt) đã được phòng thí nghiệm xây dựng dựa trên việc đánh giá các phương pháp tiêu chuẩn như TCVN, EPA, SMEWW và có giới hạn phát hiện của phương pháp đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Các thông số được cấp VILAS năm 2010 là: COD, BOD5, TKN, Photpho, NO2-N, NH3-N, PO43-, Cl-, CN-, SiO2, SO42-, As, Fe, Zn, Cd, Cu, Pb, Cr, PCBs.
Hướng tới mục tiêu chất lượng và phát triển bền vững, Phòng Thí nghiệm môi trường đã luôn duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và đồng thời phát triển thêm các phương pháp phân tích để đăng ký mở rộng các thông số được chứng nhận đạt VILAS. Năm 2011, Phòng Thí nghiệm môi trường đã được Đoàn đánh giá của Văn phòng Công nhận chất lượng kết luận sau khi đánh giá giám sát theo yêu cầu hàng năm cho thấy hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO17025; và công nhận mở rộng thêm 19 thông số nâng tổng số các thông số được cấp chứng chỉ VILAS là 38. Các thông số được cấp chứng chỉ VILAS mở rộng năm 2011 là:
- Trong môi trường nước (nước sinh hoạt, nước uống, nước mặt, nước thải), 8 thông số: NO3-, Cl- (phương pháp chuẩn độ), TSS, NH4+, Cr(VI), Mn, tổng dầu mỡ, HCBVTV gốc clo;
- Trong môi trường đất và trầm tích, 11 thông số: HCBVTV gốc clo hữu cơ, PCBs, Phenol tổng, Mn, Fe, As,Cu, Cd, Pb, Cr, Zn;

Việc áp dụng, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng hơn hai năm qua cùng với sự đầu tư các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ và thâm niên công tác với nhiều kinh nghiệm đã đáp ứng được yêu cầu về tính chính xác, tin cậy của kết quả phân tích theo đúng với phương châm “một hệ thống quản lý tốt đảm bảo tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt”.
Phương hướng hoạt động cho những năm tới là tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025; phát triển phương pháp để mở rộng phạm vi công nhận đạt VILAS với chính sách chất lượng nhằm:
- Đảm bảo cung cấp dịch vụ thử nghiệm chính xác, trung thực, kịp thời;
- Duy trì một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với chuẩn mực ISO 17025: 2005, cải tiến liên tục chất lượng thử nghiệm;
phong lab thep pomina-min.jpg

Để đạt được những điều trên:
- Phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc môi trường đã thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng hoạt động có hiệu quả, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025: 2005;
- Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng dựa trên cơ sở mọi thành viên của Trung tâm cùng có trách nhiệm tham gia. Hệ thống quản lý này được điều hành bởi 01 quản lý kỹ thuật và 01 quản lý chất lượng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm.
- Ban giám đốc Trung tâm cam kết mọi nguồn lực sẽ được huy động và được phân công một cách hợp lý nhằm đảm bảo các điều kiện để hệ thống quản lý chất lượng này được duy trì, cải tiến, phát triển và phát guy tác dụng tốt nhất.
Liên hệ: Lý Sơn Sa Kỳ Lab hoặc hotline 0901 681 202 để được tư vấn cụ thể!
 
mua ban go,dien dan cho go viet nam,diên đàn nội thất , noi that viet nam