• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Cách loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam

#1

Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế được đăng kí kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân sẽ do một cá nhân làm chủ, có tài sản và có trụ sở giao dịch. Chủ của doanh nghiệp sẽ là đại diện hợp pháp của công ty theo Pháp luật và có toàn quyền quyết định với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được pháp luật thừa nhận theo Luật doanh nghiệp 2014. Trước pháp luật, công ty sẽ có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tham gia các quan hệ pháp luật với tư cách độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình công ty do 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu của công ty sẽ chịu mọi trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.

Công ty cổ phần là loại hình công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, chúng được gọi là cổ phần. Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Công ty hợp danh là công ty phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của doanh nghiệp. Ngoài ra, các thành viên khác của công ty hợp danh có thể là thành viên góp vốn. Các thành viên góp vốn sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.
Nguồn: https://kalzenmarketing.business.site/posts/2357410780877746108
 
mua ban go,dien dan cho go viet nam,diên đàn nội thất , noi that viet nam